Integritetspolicy

Hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information.

Vi arbetar strikt efter vår policy för integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga.


Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs dels av Kunduppgifter, dels av så kallade Trafikuppgifter.

Kunduppgifter: Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och information om vilka produkter och tjänster du har köpt av oss.

Trafikuppgifter: Trafikuppgifter är uppgifter som är nödvändiga för att kunna överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera. Här avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan uppgifter som beskriver överföringen, till exempel uppgift om vem som har kommunicerat med vem och när sådan kommunikation har skett.

Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal och beställningar gentemot dig eller i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar vår Kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att utveckla våra medarbetare och vårt arbetssätt för att vi på så vis ska kunna erbjuda dig bästa service. För detta ändamål kan vi komma att använda dina Kunduppgifter som till exempel ditt namn, kundnummer, e-postadress, telefonnummer. I de fall vi behöver använda dina Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Direktmarknadsföring.

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, telefon, e-post och via vår webb. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga produkter och tjänster eller nya erbjudanden. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer. I de fall vi behöver använda Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Hur samlas uppgifterna in?

• Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev.
• Vi inhämtar uppgifter från andra källor som privata och offentliga register exempelvis Bisnode.
• Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

• Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 24 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).
• Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.
• För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva produkt- och tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas dina uppgifter i maximalt mellan 12-36 månader från behandlingens påbörjande.
• De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Eftersom vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncern. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig. Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter.

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade raderade eller blockade.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan.

Åtta45 Tryckeri AB
Kundrelationer
Bruttovägen 11
Box 515, 175 26 JÄRFÄLLA

Märk kuvertet ”Registerutdrag”.
Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse.

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till radering.

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling.

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning.

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Om du inte längre vill att vi kommunicerar med dig.

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt.

Vi på Åtta45 tillämpar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Om du vill avregistrera dig från samtliga e-post utskick från Åtta45 så hittar du en personlig ”Avregistreringslänk” i e-post du fått från oss.

Vid problem med att ändra eller att avsluta någon prenumeration kan du kontakta oss på info@atta45.se med ämnesrad ”uppdatera e-postkommunikation”.

Klagomål.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Kontaktuppgifter.

Åtta45 Tryckeri AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Åtta45 Tryckeri AB. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Åtta45 Tryckeri AB (556569-6068)
Kundrelationer
Bruttovägen 11
Box 515, 175 26 JÄRFÄLLA
Telefon: 08-553 348 00

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter.

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd, vänligen kontakta vår Kundservice på info@atta45.se eller telefon 08-553 348 00.

Invändning mot marknadsföring.

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår Kundservice på info@atta45.se eller telefon 08-553 348 00.